Over Schoolmaatschappelijk Werk

SMW een onmisbare schakel tussen onderwijs en zorg

De snel veranderende samenleving stelt ons keer op keer voor nieuwe vragen en problemen. Typerende veranderingen zijn de groeiende individualisering, de multiculturele samenleving, het verdwijnen van eenduidige normen en waarden, de toenemende informatiestroom en het ingewikkelder worden van het functioneren van de maatschappij. Ouders zoeken in deze dynamische samenleving naar nieuwe wegen en middelen om hun kinderen op te voeden en hebben soms extra steun nodig. De drempel naar opvoedingsondersteuning of hulpverlening is voor hen vaak te hoog. Een laagdrempelige voorziening als schoolmaatschappelijk werk weet ouders vaak wel te bereiken.

Met de meeste kinderen/jongeren gaat het goed. Soms staan individuele factoren hun ontwikkeling in de weg. Toegenomen kennis maakt dat deze nu eerder onderkend en behandeld kunnen worden. Dit legt extra druk op de school, want met name daar zullen leerlingen met ontwikkelingsproblemen opgespoord moeten worden.

De wens om kinderen/jongeren met verschillende mogelijkheden en kenmerken weer samen te laten leren en opgroeien, maakt dat de leraar in het reguliere onderwijs in de begeleiding van leerlingen met problemen ook een belangrijke rol heeft.

De opvoedingstaken en de behoefte aan zorg vragen meer van leerkrachten dan zij op grond van hun opleiding kunnen bieden. Een schoolmaatschappelijk werker kan hier uitkomst bieden. Naast het bieden van hulp kan hij de verbinding realiseren tussen de basiszorg in de school en (gespecialiseerde) zorg buiten de school.

Wil je meer weten over het SMW bekijk of download de onderstaande bestanden  (PDF documenten)

Contact voor onze school is Monique Zwart 06-10562364


Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor alle ouders en opvoeders die vragen hebben over de opvoeding, het opgroeien of de gezondheid van hun kind.

Voor onze school kunt u contact opnemen met Annelies van Harten 010-4444602