Wat is de pilot TPO?

De pilot Tweetalig Primaire Onderwijs (tpo) is een vijfjarig project in opdracht van de staatssecretaris van Onderwijs. Twintig basisscholen krijgen van hem toestemming om 30 tot 50% van het onderwijs vanaf groep 1 aan te bieden in het Engels, Frans of Duits en de overige helft in het Nederlands.

Voor meer informatie met betrekking tot TPO zie de volgende website:
http://lnk.splashurl.com/2P2Y
 
Voortgang pilot tpo

OBS de Passe-Partout is gestart  vanaf schooljaar 2014-2015. We zijn gestart in twee kleutergroepen en bouwen dit elk jaar uit naar de hogere groepen. Ook heeft de school materialen uitgezocht om mee te werken.
Op de Passe-Partout hebben we een native speaker Engels die de Engelse lessen verzorgt in de groepen 1 t/m 4.De groepsleerkracht neemt de Nederlandse lessen op zich. In de groepen 5 t/m 8 verzorgt de groepsleerkracht zelf de Engelse lessen. De groepsleerkrachten volgen nascholing, zodat ze de lessen in kwaliteit in het Nederlands en Engels kunnen geven.
Nascholing wordt verzorgd door een cursus aanbod door de werkgroep Engels, externen van Early Bird en het Europees Platform.
 
Waarom deze keuze op de Passe-Partout?

Internationalisering

Internationalisering in het basisonderwijs is in ontwikkeling. Jaarlijks groeit het aantal scholen dat internationaal georiënteerde onderwijsactiviteiten aanbiedt. Met name het vroeg vreemdetalenonderwijs neemt een enorme vlucht. Bijna 1.100 basisscholen bieden vanaf groep 1 een vreemde taal aan, waarvan 90% Engels.
De Passe-Partout ziet graag dat alle leerlingen een basis van internationalisering meekrijgen. Door de leerlingen al op jonge leeftijd te laten kennismaken met de internationale wereld om hen heen, hebben zij een voorsprong voor later.
Er kan  op vele manieren worden gewerkt aan internationalisering. Dit kan zowel betrekking hebben op beleidsontwikkelingen als op de inrichting van het onderwijs zelf. De Passe-Partout komt hierin tegemoet door samen te werken met Early Bird, het Europees Platform en Stichting BOOR.
Internationalisering in het primair onderwijs onderscheidt 4 domeinen:

 
Tweetalig Onderwijs

Tweetalig onderwijs wil leerlingen goed voorbereiden op een steeds internationaler wordende samenleving. Daarvoor is talenkennis onmisbaar, maar ook kennis van Europa en ervaring met landen om ons heen. Tweetalig onderwijs heeft dus 2 belangrijke doelen: het bevorderen van een goede taalvaardigheid en het meegeven van een Europees en internationaal perspectief. De taal wordt zo ingebed in een brede, internationaal georiënteerde context.

De Praktijk op de Passe-Partout

De tweetalige afdeling wordt van onderaf opgebouwd. Per start van het schooljaar 2014-2015 zijn we gestart met twee groepen 1/2. Dit groeit ieder jaar een leerjaar door, wat uiteindelijk ervoor zorgt dat over 8 jaar de gehele school aan tweetalig onderwijs doet.
De native speaker, Jenico Olls, zal de Engelse lessen in de onderbouw (groep 1 t/m 4)blijven verzorgen. Vanaf groep 5 wordt de Engelse les verzorgd door de groepsleerkracht, met ondersteuning vanuit de werkgroep Engels. De groepsleerkrachten zijn altijd (near)native speakers, zowel in het Nederlands als in het Engels. 
De lessen worden met een minimum van 30% tot een maximum van 50%  in het Engels gegeven, de rest in het Nederlands. In het eerste jaar wordt het percentage beperkt tot 30% conform de plannen van de pilot TPO.

 
Curriculum
  Voor kinderen met leerproblemen wordt het programma aangepast. De Engelse taal wordt voornamelijk op een speelse manier aangeboden. Door middel van liedjes, spelletjes, boeken, projecten en spelen en werken in het Engels. De nadruk ligt op de communicatieve vaardigheden.
 
Kwaliteitswaarborgen

 Om de kwaliteit van onderwijs op de Passe-Partout te waarborgen houden we ons aan de volgende voorwaarden;
   
 

Aansluiting VO

De kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan na tweetalig onderwijs te hebben gehad, zullen bij het verlaten van het basisonderwijs een hoger niveau Engels hebben dan leerlingen van andere scholen.

De Passe-Partout zal daarom nauw samenwerken met diverse tweetalige middelbare scholen in omgeving Rotterdam. Hier wordt in overleg met de middelbare scholen een vorm gezocht voor een gepaste aansluiting op het tweetalig onderwijs.

Voor tweetalig vervolgonderwijs wordt in ieder geval contact gezocht met het Erasmiaans, omdat daar een afdeling voor Internationaal voortgezet onderwijs bestaat. We verwachten dat de doorstroom naar het (tweetalig) voortgezet onderwijs probleemloos zal zijn
 
Peuterspeelzaal

Kinderopvang BijDeHand Kunstenmakers is gevestigd naast de Passe-Partout en biedt plaats aan peuters van 2 tot 4 jaar.  Ook daar werkt de Passe-Partout nauw mee samen. De native speaker verzorgt daar één keer per week Engelse lessen, dit zijn activiteiten zoals voorlezen, zingen en tellen.
 
Ouder Klankgroep

Sinds  oktober 2014 is er een ouder klankgroep gestart op de Passe-Partout. Dit is een groep ouders die alle ouders vertegenwoordigt om feedback te geven vanuit het ouder perspectief naar de Passe-Partout.  Zij delen wat ze thuis ervaren m.b.t. Engels en hun kinderen.
Ook werkt de klankgroep nauw samen met de werkgroep Engels. Zij steunen daar waar nodig is en denken mee in het ontwikkelen van kwalitatief goed onderwijs in het Engels.
Om gehoor te geven aan alle ouders zal er twee maal per jaar een online enquête worden afgenomen om de ervaringen van ouders en kinderen thuis nauwlettend te monitoren.
Mocht u vragen hebben neem dan contact op met Jenico Olls jenico.olls@obspassepartout.nl en Debby Connor debby.connor@obspassepartout.nl .
 
EARLY BIRD

EarlyBird is in 2003 ontstaan uit een initiatief van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam. Voor meer informatie over Early Bird verwijzen we u naar de website: http://lnk.splashurl.com/2P2Z