Davinci onderwijs op de OBS Passe Partout Rotterdam Nesselande

Inhoud:

1. Achtergrond
2. Criteria Davinci-onderwijs
3. Passend onderwijs: basisgroep en Davincigroep
4. Inhoud Davinci-onderwijs
5. Klankbordgroep
6. Kenmerken hoogbegaafdheid
7. Presentatie 27 oktober 2015
8. Presentatie 22 november 2016
9. Presentaties 4 september 2017 Columbus en DaVinci
10. Literatuur
 

1. Achtergrond

Passe-Partout biedt onderwijs met doorgaande leerlijnen, waarbij meervoudige intelligentie en oog voor talent onze uitgangspunten zijn. Er is, binnen de mogelijkheden van een reguliere school, ruimte voor leerlingen met zeer diverse ondersteuningsbehoeften. Wij geven passend onderwijs aan leerlingen die van elkaar verschillen in cognitieve en sociale competenties.
 

Minerva-onderwijs voor meerbegaafde leerlingen

Voor de meerbegaafde leerlingen bieden wij Minerva-onderwijs, waarbij leerlingen binnen en buiten hun eigen groep uitdagend top down-onderwijs in plaats van bottom up-onderwijs aangeboden krijgen . De Minervaleerlingen zijn leerlingen met hoge toetsscores en kind-kenmerken als goede sociale vaardigheden, zelfstandigheid, creativiteit in denken, goede werkhouding en taakaanpak. Zij worden uitgedaagd om op een andere manier te werken. Deze leerlingen werken aan hun doelen middels een verrijkingsmap en krijgen de reguliere stof compact aangeboden.
 

DaVinci-onderwijs voor (zeer)hoogbegaafde leerlingen

Sinds 2010 hebben wij een professionele afdeling voor hoogbegaafde leerlingen.
 

2. Criteria Davinci onderwijs

In het kader van Passend onderwijs zijn de toelatingseisen voor kinderen voor het Davinci-onderwijs m.i.v. het schooljaar 2015-2016:  

3. Passend onderwijs: Basisgroep en Davinci-groep

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong (groep 1-2,3)

In februari 2015 is de school gestart om ook kinderen uit de groepen 1 en 2 die een ontwikkelingsvoorsprong hebben extra uitdaging te geven. We spreken met nadruk over ontwikkelingsvoorsprong, omdat het op deze leeftijd niet altijd zichtbaar is of het kind hoogbegaafd, dan wel een "vlotte kleuter" is.
In het schooljaar 2015/2016 is de zorg voor deze kinderen verder uitgebreid.
 

Middenbouw (groep 3, 4-6)

De kinderen uit verschillende groepen volgen Davinci-onderwijs op de (gehele) maandag en woensdag, in het Davinci-lokaal op KC2. Op beide dagen is er een vaste Davinci-leerkracht. De overige dagen zitten de kinderen in de reguliere basisgroep.
Schaken is op vrijdagochtend in het Davinci-lokaal op KC2. Dit wordt gegeven door een externe KNSB-erkende schaaktrainer.
 

Bovenbouw (groep 7-8)

De kinderen uit verschillende groepen volgen Davinci-onderwijs op de (gehele) dinsdagen en donderdagen, in het Davinci-lokaal op KC2. Op beide dagen is er een vaste Davinci-leerkracht. De overige dagen zitten de kinderen in de reguliere basisgroep.
Schaken is op vrijdagochtend in het Davinci-lokaal op KC2. Dit wordt gegeven door een externe KNSB-erkende schaaktrainer.

In de basisgroep werken de kinderen aan het reguliere lesprogramma en in hun verrijkingsmap. De DVL-doelen die in de Davinci-groep aangeleerd worden, staan in de verrijkingsmap.
 

4. Inhoud Davinci-onderwijs

We maken gebruik van Denksleutels en sleutelvragen. Dit omvat allerhande onderwerpen met vragen waar de kinderen in de groep over in gesprek gaan.

Davinci-onderwijs is gebaseerd op De 7 uitdagingen van Tijl Koenderink:
De uitdaging :
1....van de overtuiging
2....van het geheugen
3....van de motivatie
4....van de frustratietolerantie
5....van het samenwerken
6....van het zelfstandig werken
7....van het wegwerken van hiaten

Elke leerling werkt aan zijn eigen verdere ontwikkeling door de Doelen Vaardigheden Lijst (DVL):
- Leren leren
- Leren (voor 't) leven
- Leren denken
- Projectdoelen en vaardigheden

De Da Vinci-leerkracht bespreekt de doelen met het kind en overlegt hierover met de basisgroepleerkracht.
 
Leren leren Leren leven Leren denken
Ik geef aan wat ik wil leren en waaraan ik wil werken.
Ik zet me in voor taken die ik moet uitvoeren.
Ik vraag hulp indien nodig.
k pas de meest geschikte manier van leren toe.
Ik zorg voor kwaliteit mbt inhoud en netheid
Ik ben trots op mijzelf en mijn werk
Ik weet waar ik (minder) goed in ben en maak daar gebruik van
Ik haal het beste uit mezelf Ik kan op een goede manier kritiek geven en ontvangen
Ik blijf mijzelf in een groep Ik kan rekening houden met de groep
Ik werk samen met anderen
Ik kan problemen analyseren
Ik ontdek nieuwe vragen of problemen
Ik vraag en zoek door tot ik het echt begrijp
Ik bedenk en kies passende oplossingen
Ik onderbouw mijn mening met argumenten

- Tijdens de vakgebieden komen aan de orde:

Leren leren Leren leven Leren denken
Wiskunde
Villa Alfabet boeken
Vreemde taal (Bovenbouw: Spaans)
Typediploma ?? (Middenbouw)
Drama
Pica (MB)
werkboek: Hoogbegaafd?! Nou èn (Bovenbouw)
Wiskunde
Schaken
Filosofie
Actualiteit
Programmeren (Bovenbouw)

Vakken - overkoepelend

Leren leren Leren leven Leren denken
Vooruit
Projecten
Surpriseles
Coöperatief spel
Vooruit
Projecten
Surpriseles
Coöperatief spel
Vooruit
Projecten
Surpriseles
Coöperatief spel

Bij de Projecten

Bij elk project worden doelen gesteld:  

Samenwerking met extern

We werken samen met het Erasmiaans Gymnasium (voor de Bovenbouw). Twee 4e-jaars leerlingen van het Erasmiaans Gymnasium geven op een aantal donderdagen een uurtje les.

Verder ook sinds kort een samenwerking met Digital Playground voor een Mini-Hackaton (voor de Bovenbouw). Een medewerker van Digital Playground verzorgt een aantal lessen over programmeren.

Indien er de mogelijkheid is neemt de Davinci-groep deel aan externe projecten.
 

5. Klankbordgroep Davinci

De klankbordgroep is opgericht door ouders in samenwerking met de directie en bestaat uit (momenteel) 6 ouders van kinderen uit onder-, midden-, en bovenbouw.
De klankbord groep behartigt de belangen van de hoogbegaafde kinderen die deelnemen aan de Davinci-klas.
Ongeveer 2x/jaar heeft de klankborgroep een overleg met de schooldirecteur.

De klankbordgroep ondersteunt ouderinitiatieven met betrekking tot Davinci.
 

6. Kenmerken hoogbegaafdheid

Er is min of meer overeenstemming over de kenmerken waaraan een hoogbegaafd kind herkend kan worden, waarbij overigens niet elk kenmerk bij elk hoogbegaafd kind voorkomt. Een bruikbare checklist is gepubliceerd in de brochure 'Ruimte', een uitgave van Pharos ter gelegenheid van de NOT 1999 (http://pharosnl.nl/signalen/).

Er bestaan ten behoeve van het onderwijs momenteel verschillende signaleringslijsten. Een veelgebruikte signaleringslijst is de SI-BeL (Signalering en Identificatie van Begaafde Leerlingen) van GCO Fryslân. Het is een observatielijst bestaande uit 71 items, die na invulling inzicht geeft in: leervermogen, leerprestaties, motivatie, werkhouding, zelfstandigheid, sociaal emotionele competentie, zelfbeeld en houding tegenover school.
Tijdige signalering is van groot belang. Door de invloed van diverse factoren kan scheefgroei in de ontwikkeling van het hoogbegaafde kind ontstaan.
 

7. Presentatie 27 oktober 2015

  

 

8. Presentatie 22 november 2016  

9. Presentaties 4 september 2017 Columbus en DaVinci

 

10. Links

www.novilo.nl/boeken