Ouderbetrokkenheid: ouders zijn onmisbaar!
 
Ouders/verzorgers* zijn onmisbaar - meehelpen op school
Veel ouders zijn zeer betrokken bij de school van hun kind en zij willen graag meehelpen, meedenken en 
meebeslissen op school. Het huidige onderwijs kan ook niet meer zonder ouderhulp omdat allerlei extra 
activiteiten dan niet meer zouden plaatsvinden. Een grote ouderbetrokkenheid bij diverse activiteiten zorgt 
ervoor dat de leerkrachten meer tijd en aandacht kunnen geven aan het echte onderwijs.
 
Iedere ouder of verzorger kan meehelpen op school, al is dit voor een deel natuurlijk afhankelijk van de tijd die 
hij/zij heeft en zijn of haar interesses en vaardigheden.
 
Er zijn verschillende manieren voor ouders om actief te zijn op school:
 
- Het officiële, wettelijk verplichte orgaan is de medezeggenschapsraad (MR), waar ouders zich kandidaat 
   voor kunnen stellen. Meer informatie over de MR is op te vragen via mr@obspassepartout.nl.
 
- De ouderraad (OR) is door de school, met instemming van de MR, als een uitvoerend orgaan ingesteld om 
  de ouderbetrokkenheid een extra stimulans te geven en vieringen te coördineren. De OR stuurt 4 
  werkgroepen aan waar de daadwerkelijke voorbereiding en uitvoering van activiteiten plaatsvindt. De OR 
  bestaat uit een voorzitter en de 4 coördinatoren van de werkgroepen. Iedere ouder van een kind op onze 
  school kan zich hiervoor aanmelden.
 
- De 4 werkgroepen bestaan steeds uit 2 tot 3 ouders (waarvan 1 coördinator/ OR lid is) en 2 leerkrachten. 
  Een werkgroep neemt de daadwerkelijke organisatie van een activiteit of viering op zich. Iedere ouder/
  verzorger van een kind op onze school kan zich hiervoor aanmelden
 
Er zijn ook een werkgroep ICT en PR waar ouders en leerkrachten samenwerken aan bijvoorbeeld een 
  goede school-website en communicatie-uitingen en verdere ontwikkeling daarvan. 
 
- Iedere klas heeft een klassenouder die de leerkracht ‘dagelijks’ ondersteunt met het organiseren van 
  activiteiten in de klas en communicatie aan de ouders van zijn/haar klas. De klassenouder houdt een 
  klassenlijst bij waarop alle kinderen en ouders staan met hun contactgegevens. Deze ouder is de schakel 
  tussen de leerkracht en de ouders voor algemene dingen die de klas betrefen. Eventueel organiseert de 
  klassenouder bijvoorbeeld een attentie voor de leerkracht (bij trouwen, zwangerschap oid.), of een 
  kennismakingsuur tussen alle ouders aan het begin van het schooljaar (vooral leuk voor kleuterklassen).
 
Maar er zijn ook vele andere manieren voor ouders om op school te helpen. Ouders kunnen bijvoorbeeld 
hand-en spandiensten verrichten. Dit houdt in dat zij als zich als hulpouder inschrijven bij de organisatie van 
feesten, zoals Sinterklaas of Kerst, meegaan met uitstapjes, bijvoorbeeld naar een kinderboerderij, klusjes 
opknappen in en om de school of na een vakantie helpen met de hoofdluisscreening.
 
Een andere belangrijke vorm van meehelpen op school is onderwijsondersteunend, bijvoorbeeld bij het lezen 
in niveaugroepjes, Ralfi lezen, hulp bij handvaardigheid of helpen bij lessen over speciale onderwerpen.
 
Wilt u graag een vaste taak op u nemen, dan kunt u zich opgeven bij de leerkracht of klassenouder. Wilt u 
deelnemen in de OR of één van haar werkgroepen, dan kunt u een mail sturen aan de OR: 
ouderraad@obspassepartout.nl 
 
Voor het bieden van incidentele hulp kunt u zich aanmelden wanneer daar om gevraagd wordt via bijvoorbeeld 
de klassenouder en/of de mededelingenborden bij de klas. Hiervoor kunt u zich dan inschrijven op dat 
moment.
 
* Vanzelfsprekend bedoelen we met waar ‘ouders’ staat, ook eventuele verzorgers van het kind. Om de leesbaarheid te 
vergroten, spreken we verder van ‘ouders’.