Wie wij zijn.

Openbare Basisschool Passe-Partout is een moderne
school in de populaire wijk Rotterdam Nesselande.

Web Passe Partout 3570

Een openbare school, wat houdt dat in?
Het betekent dat op onze school ieder kind en iedere leerkracht welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Ook uw kind is van harte welkom! Bij ons op school leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. We besteden actief aandacht aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. Onze school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind.

Tijdens een persoonlijk gesprek vertellen wij u graag meer over onze school. U bent van harte welkom.

Noortje van de Laar (directeur, links op de foto)

Ilse van der Spoel (adjunct-directeur, rechts op de foto)

Op Passe-Partout werkt een betrokken en enthousiast team van leerkrachten, onderwijsassistenten, intern begeleiders, vakexperts, ondersteunend personeel en directie. Samen zorgen wij voor een sterk onderwijsklimaat en een fijne sfeer.

Wie wij zijn.

Passe-Partout wil bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige, (zelf)reflecterende en verantwoordelijke wereldburgers. Een school waar elk talent de ruimte krijgt.

Op hun beurt moeten de kinderen zich ook gewaardeerd en gerespecteerd voelen. We hechten op onze school veel waarde aan heldere regels, die zorgen voor rust en regelmaat. In zo’n klimaat ontwikkelen kinderen zich het best, kunnen ze zich concentreren en gaat energie niet verloren aan bijzaken.

Onze pijlers.

Onderwijs ontwerpen

In het thematisch werken leren kinderen de 21st century skills op een natuurlijke wijze. Op deze manier worden hogere denkprocessen gestimuleerd.

Tweetalig onderwijs

Spelenderwijs krijgen de kinderen vanaf groep 1 activiteiten in het Engels aangeboden. In de hogere groepen wordt het Engels meer in het thematisch werken geïntegreerd. Waardoor alle kinderen van jongs af aan 50% Engels krijgen.

Werken aan hoge leerresultaten

Onze school ziet het als kerntaak om de leerresultaten bij elk kind zo hoog mogelijk te krijgen. Onze instructies worden op minimaal drie niveaus gegeven.

Passend onderwijs

Als school zijn wij gespecialiseerd in het lesgeven aan meer- en hoogbegaafde kinderen.

Onderwijs ontwerpen.

Circle 21century passepartout

Om de kinderen naar de toekomst toe goed voor te bereiden, willen wij dat de kinderen 21st century skills leren. Dat vraagt een onderzoekende houding en in ons onderwijs ontwerpen met thema’s sluiten we hierop aan.

Technologie heeft de manier waarop we samenwerken en leven enorm veranderd. Heel veel beroepen vragen om andere of nieuwe competenties, de 21st century skills.

Naast taal, rekenen en de kernvakken, hebben we het dan over vaardigheden als het leren samenwerken, probleemoplossend vermogen, ict-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren en sociale en culturele vaardigheden. Ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding past in deze skills.

Meervoudige intelligentie is de leertheorie die de basis vormt voor ons handelen. Deze leertheorie is ontwikkeld door professor Gardner.

De afgelopen jaren heeft onze school zich sterk ontwikkeld. Dat is te zien in ons profiel, waarbij we verbinding leggen tussen ‘Passend onderwijs’, dat gebaseerd is op onze expertise wat betreft het geven van passend onderwijs aan meer- en hoogbegaafden, waarbij Minerva-kinderen (de meerbegaafde kinderen) en de Da Vinci-kinderen (hoogbegaafde kinderen met een extra zorgbehoefte) binnen de groep werken aan extra uitdaging.


Boor

Openbare Basisschool Passe-Partout is een school die letterlijk en figuurlijk midden in de Rotterdamse wijk Nesselande staat. Er wordt samengewerkt met de kinderopvang.

Op zoek naar de juiste school voor uw kind?