Aanmelding van
een nieuwe leerling:

Passe-Partout vindt het contact met ouders erg belangrijk.
Ouders worden op diverse gebieden betrokken bij de school.

Web Passe Partout 3717

Nieuwe leerlingen zijn uiteraard van harte welkom op Passe-Partout. Vanwege de zorgvuldigheid worden alle ouders eerst uitgenodigd voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek ontvangt u nadere informatie over de school, krijgt u een rondleiding en ontvangt u een inschrijfformulier.

Voor de ouders zijn er diverse communicatie mogelijkheden:

Ouderportaal.

Passe-Partout werkt middels een ouderportaal. Dit is hét communicatiemiddel tussen ouders en school. Hiermee is de privacy gewaarborgd. Alle ouders dienen zich in te schrijven op het Ouderportaal om informatie te kunnen ontvangen.

MR.

Iedere school hoort een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Via de MR van de school hebben ouders, medewerkers en, in het voortgezet onderwijs, leerlingen invloed op het schoolbeleid. Het overleg met de medezeggenschapsraad wordt voor het bevoegd gezag gevoerd door de schoolleider. De MR praat met het schoolbestuur over onder meer de begroting van de school, het schoolplan, de veiligheid binnen de school en op het schoolplein en de taakverdeling van het personeel. De MR van onze school heeft 9 leden en vergadert 8 keer per jaar. Als ouder bent u van harte welkom om deze openbare vergaderingen bij te wonen.

Contact opnemen met de MR kan via mr@obspassepartout.nl.

Ouderbetr

Ouderbetrokkenheid / OR.

De ouderraad (OR) is door de school met instemming van de MR, als een uitvoerend orgaan ingesteld. Het is haar taak om de ouderbetrokkenheid een extra stimulans te geven en activiteiten en vieringen te coördineren. Voor het beheer van de oudergelden is een stichting opgericht.

Er zijn werkgroepen opgericht onder voorzitterschap van de ouderraad die diverse vieringen, zoals Sinterklaas, Kerst en schoolreis organiseert.

Daarnaast zijn er enkele klankbordgroepen met willekeurige ouders die mee willen denken met de directie over het onderwijs.

Contact opnemen met de OR kan via ouderraad@obspassepartout.nl.

Scholen op de kaart.

Wilt u de schoolgids lezen of wilt u verantwoordingsdocumenten inzien en aanvullende gegevens, dan verwijzen wij u naar de site van Scholen op de kaart. Op deze site treft u ook de inspectiebeoordeling aan.

Tevens staan op deze site diverse protocollen zoals het pestprotocol en de binnen onze school geldende gedragsregels.

Op zoek naar de juiste school voor uw kind?